สาระน่ารู้ / เกร็ดความรู้

จรรยาบรรณที่พึงมีของ นักขาย

“ทุกวงการ ทุกสาขาอาชีพ ล้วนแล้วแต่ต้องมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ แม้จะไม่ใช่ข้อบังคับแต่เป็นความรับผิดชอบ
ที่แต่ละอาชีพพึงมี สำหรับอาชีพนักขายขาดซึ่่งจรรยาบรรณ ก็อาจทำให้ลูกค้าขาดความน่าเชื่อถือ